За нас :: КОИ СМЕ НИЕ

КОИ СМЕ НИЕ
Център за приобщаващо образование е неправителствена организация, която работи за утвърждаване на приобщаващата училищна среда като стандарт за качество в образованието. Подкрепяме училищата да се развиват като общности със споделени ценности и визия така, че децата да бъдат насърчавани да разгърнат  способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват подкрепени и уверени, че са ефективни и че могат да се справят с предизвикателствата, и родителите да поемат своята отговорност в партньорство с училището.

МИСИЯ

Ние вярваме, че всяко дете трябва да бъде приобщено и ценено. Център за приобщаващо образование работи за социално приобщаване и качествено образование за всички деца.

КАКВО ПРАВИМ

Център за приобщаващо образование защитава правата на всички деца да учат заедно, като работи с училища в страната на системно ниво за изграждане на приобщаваща училищна среда, провежда изследвания и изготвя анализи, участва в обществени обсъждания на политиките за добруването на децата, обучава професионалисти в сферата на образованието и ги обединява в професионална общност, организира обществени събития за промяна на нагласите на широката общественост.

ЦЕЛИ

Да подкрепим професионалистите в сферата на образованието при работата им с ученици с разнообразни образователни възможности и потребности, така че да се чувстват уверени да обучават и подкрепят децата ефективно и да създадат приобщаваща за всички училищна среда.

Да повишим осъзнатостта и капацитета на образователните и социалните институции за осигуряване и спазване на стандарти за детска закрила и детско участие.

Да повишим осведомеността и чувствителността на взимащите решения на национално и местно ниво по отношение на философията и проблемите свързани с приобщаващото образование и детската закрила. 

Да привлечем интереса и подкрепата на широката общественост, донорски организации и бизнес компании към каузи, свързани с качественото образование, безопасността на децата и детско участие.