За нас :: ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО
Център за приобщаващо образование (ЦПО) е неправителствена организация, чиято основна цел е да помогне на колкото може повече деца да учат и играят заедно със своите връстници. Вярваме, че всяко дете трябва да получи шанса да бъде прието, ценено и да има възможност да развие своите способности. Даваме отговор как приобщаващото образование да се случва все по-осъзнато и пълноценно в българското училище. Работим за социално приобщаване и качествено образование за всички деца, както и за закрилата на тези, които се нуждаят. Екипът на Центъра работи активно с родители, учители, директори, специалисти, общински и държавни власти, бизнес организации, колеги от страната и чужбина – и се радваме заедно на промяната, която се случва постепенно. 

Приобщаващото образование означава  всички ученици в едно училище, независимо от техните силни или слаби страни, в която и да било област, да се превърнат в част от училищната общност. Да се чувстват приобщени в усещането си за принадлежност към другите ученици, учители и непедагогически персонал. Приобщаването се отнася до качествени условия за обучение на всички деца.
 
Преследвайки своята мисия за изграждане на една приобщаваща среда, Цeнтър за приобщаващо образование изготвя и провежда обучения и менторски програми, свързани с повишаването на капацитета на общообразователни и ресурсни учители, възпитатели, директори на учебни заведения, социални работници и екипи, работещи в образователни и социални структури. 
 
Обученията, които ЦПО предлага обхващат различни теми, свързани с приобщаващото образование. В тях ние се водим от най-добрия международен и български опит и се стремим да предлагаме винаги най-новото и актуално в областта.
 
Ръководството на Центъра за приобщаващо образование се ангажира да позиционира и развива организацията като надежден и отговорен партньор на пазара на образователните услуги. Убедени сме във важността от предоставянето на качествена и отговаряща на нуждите на нашите клиенти услуга, с цел подобряване не само на техните компетенции, но и на цялостното качество на пазара на образователните услуги.

В практиката си се ръководим от принципа, че както индивидуалната работа на всеки от нас, така и работата ни като екип е от ключово значение, както за мотивацията на нашите служители, така и за отношението към нас от страна на нашите клиенти и конкуренти.

Ръководството ще работи за изграждането на позитивен образ на Центъра за приобщаващо образование в областта на образованието в България и налагането му като еталон за качество на предоставяните услуги.
 
Основните принципи, които ни водят са:
 
•    Ориентация към изискванията и очакванията на клиентите чрез  разработване на критерии и оценка за тяхната удовлетвореност след проведените обучения;
•    Диалогичност в отношенията с клиенти;
•    Придобиване не само на знания, но и на умения за прилагане в практиката;
•    Постоянен контакт с международни и национални партньори за обмен на идеи и добри практики;
•    Постоянен стремеж към съвършенство и предоставяне на най-новата и качествена информация, свързана с всички теми на приобщаващото образование;
•    Непрекъсната актуализация на целите и адаптация на политиката за тяхното постигането. 
 
За прилагането на горепосочените принципи, ръководството на Център за приобщаващо образование се ангажира да:
 
•    Води политика по прилагане на Системата за управление на качеството по отношение на всички дейности свързани с постигането на стратегическите цели на организацията;
•    Изпълнява стриктно нормативните и други изисквания, приложими към дейността на сдружението;
•    Прилага, поддържа и усъвършенства Системата за управление на качеството в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2015;
•    Внедрява изискванията на Системата за управление на качеството в процесите на организацията, следейки потенциалните рискове и предоставяйки необходимите ресурси;
•    Информира регулярно персонала по въпроси свързани с ефикасното приложение на Системата за управление на качеството и го насърчава да допринася за усъвършенстването ѝ;
•    Следи за повишаването на удовлетвореността на нашите клиенти;
•    Следи за спазването и информирането на персонала относно изискванията на приложимите нормативни актове;
•    Търси начини за разширяване тематичния обхват на предлаганите от нас продукти и услуги;
•    Следи за предлагане на услуги отговарящи на нуждите на клиентите и съобразени с водещите световни тенденции в съответната област.
 
Центърът за приобщаващо образование работи за:
 
•    Утвърждаване на водещата позиция на ЦПО като източник на знания и експертиза в областта на приобщаващото образование.
•    Утвърждаване на ЦПО като организация, предлагаща качествени обучения за  учители, директори и други педагогически специалисти.
•    Увеличаване на броя обучения, организирани и провеждани от ЦПО, както и на броят обучавани.
•    Разширяване видовете обучения, предлагани от организацията, до постигане на обезпеченост с обучения по всички теми на приобщаващото образование, съгласно моделът за организиране на процесите при изграждане на приобщаваща среда в училище.
•    Разширяване на набора от предлагани онлайн курсове, до постигане на обезпеченост с обучения по всички теми на приобщаващото образование, съгласно моделът за организиране на процесите при изграждане на приобщаваща среда в училище.
•    Усъвършенстване на политиката по отношение на обучение на служителите, така че всеки служител да премине обучение, което ще подобри знанията и уменията, които са му необходими в неговата сфера на работа.
 
Ръководството на ЦПО поема ангажимент да работи за удовлетворяване на приложимите изисквания на стандарта БДС EN ISO 9001:2015, непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството и за предоставяне на качествени образователни продукти и услуги.
 
Поставяйки си амбициозни цели, Ръководството на Център за приобщаващо образование се ангажира да подпомага всички свои служители с каквото е необходимо, при изпълнение на поставените им задачи както за постигане удовлетвореност от страна на клиентите, така и за стриктно спазване на изискванията на Системата за управление на качеството.
 
Като Изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование, декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената Политика по качество. 

1 Юли 2016 г. 
Ива Бонева
Изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование