Децата в големия свят

Глобалното и приобщаващото образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.
  ОЩЕ
Глобалното образование:
поставя акцент върху бъдещето и възможността, която всеки от нас има да променя и определя това бъдеще;
разглежда обществото и средата в тяхната цялост;
използва интерактивни методи на обучение, като екипна работа, ролеви игри, дискусии, за да развива умения за ефективно общуване и участие в глобалното общество;
изгражда умения за търсене на информация, разбиране, критично мислене;
утвърждава ценности като чувство на справедливост, толерантност, отговорност и позитивно, творческо отношение;
Глобалното образование е активен обучителен процес, основаващ се на ценности като солидарност, равенство, толерантност, отговорност и сътрудничество. То позволява на хората да преминат към ниво на осъзнатост за устойчивото човешко развитие като свързаност на личното  разбиране и включване в процеса с причините и ефектите на световните проблеми.
Какво правим.
Провеждаме обучения с учители и ученици.
Формираме капацитет в училище за представяне на темите от сферата на глобалното образование пред деца и младежи.
Запознаваме ученици и младежи с проблемите и противоречията на глобализацията и съвместно търсим решения на глобалните предизвикателства.
Дискутираме теми като взаимна зависимост, бедност и социална справедливост, идентичност и културно многообразие, разрешаване на конфликти, човешки права и отговорности, околна среда.
Издаваме сборници и помагала по темите на глобалното образование, подходящи за прилагане от учители в училище.
Участваме в кръгли маси и работни групи по темите на глобалното образование.
Като основател и член на Българската платформа за международно развитие, Център за приобщаващо образование е съорганизатор на ежегодната Национална конференция по глобално образование. Инициативата популяризира философията, принципите и методите на глобалното образование за формирането на активни глобални граждани сред децата и младите хора, като един от най-ефективните начини да се отговори на предизвикателствата на глобализацията днес.


 

Новини

Обучения

Проекти

Ресурси