Екипна работа за подкрепа за личностно развитие в детската градина и училището

Екипна работа за подкрепа за личностно развитие в детската градина и училището

С попълването на формуляра за заявяване на интерес към нашите обучения Вие ни представяте доброволно попълнените от Вас лични данни. Преди приключване на заявката Ви молим да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на Център за приобщаващо образование, която можете да намерите тук.

Обучението е предназначено за екипи!

Обучението въвежда и развива подкрепата за личностно развитие в детската градина и училище като съвкупност от съвместни взаимодействия „отвътре” и „отвън”. На този фон се акцентира върху екипната работа между участниците за осигуряване на индивидуален подход към детето. Обсъжда се метода „Работа по случай” с деца със специални образователни потребности и с деца в риск като средство за координация комуникация през отношенията и в най-добър интерес на детето.

Основни стъпки в програмата:
• Подкрепа за личностно развитие в новите образователни политики на приобщаващо образование – дете-центриран подход
• Целенасочено отделяне на време и ресурси за изграждане на екипност – ролята на училищното управление
• Екипна работа в детската градина и училището – обща и допълнителна подкрепа
• Работа по случай с деца със специални образователни потребности и деца в риск.

Продължителност: 8 присъствени часа и 8 часа дистанционна форма.
Брой квалификационни кредити: 1

Такса за участие и начин на плащане:Титуляр на банковата сметка: Сдружение Център за приобщаващо образование   
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG85UNCR70001523115044
Валута: Български лева
Основание за плащане: Обучение „Личностно развитие“, име

За повече информация: Добрин Георгиев, d.georgiev@cie-bg.eu, 0889 73 42 56 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ