Изнесена среща с партньори по програма „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“

29 януари 2018 г.
След първата успешна учебна година по програмата „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“, училищните екипи от Тетевен и Брезово, заедно с професионалистите-партньори и екипа на Център за приобщаващо образование се събраха в с. Ягода, за да обсъдят и планират близкото и далечно бъдеще.

Сесиите бяха хронологично подредени и се концентрираха последователно върху натрупания опит по време на работата от изминалата година, предстоящата работа с втория випуск шестокласници и устойчивото продължение на дейностите по Програмата. Учителите споделиха за положителните промени, които наблюдават в децата, участвали в Програмата, както и за доброто и подкрепящо сътрудничество между професионалистите и учителите, което мотивира и двете страни към учене през целия живот.

В рамките на първия ден участниците работиха съвместно по групи, формулирайки конкретни, реалистични и ангажиращи цели за предстоящите тематични занятия с учениците през втория срок. Следобедната сесия пък беше посветена на организацията на предстоящия летен лагер и в частност на формулиране на общи правила за всички. В неделния ден акцентът беше върху бъдещето на програмата след 2020 година и се генерираха идеи за активното включване и съдействие на заинтересуваните страни – училище, община, РУО, родители, НПО, професионални общности.

Основен извод от срещата е, че Програмата може да бъде устойчива във времето и широко разпространена на национално ниво, тъй като е полезна – учениците, родителите, учителите и професионалистите виждат смисъл и резултат от нея и са готови на търсят съдействие от различни заинтересовани страни, за да я продължат. Доброволният труд и логистиката биха могли да дойдат по линия на местния и национален бизнес, както и от общините, докато заплащането на учителите за отделеното допълнително време, труд и отговорност - по линия на различни национални и общински програми, както и от делегираните бюджети на училищата.

Благодарение на добре проведената среща всички поеха обратно към домовете си в добро настроение и заредени за предстоящата работна седмица.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ