Програма „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“

Програма „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“
Период на реализация:  Януари 2016 г. –  Декември 2019 г.
Финансираща организация: VELUX FONDEN, Дания

Контекст на програмата:
Около 12% от българските ученици отпадат от училище още между 9 и 12 годишна възраст. Основните причини са бедността, обучителните трудности и разочарованието. Мотивацията на децата да продължат обучението си е ниска. Често те не виждат връзката между училището и професионалната си реализация, нито как училището ще им осигури по-добър живот. Учители и ученици гледат на училищното образование като на самоцел, а не като важна стъпка към личностно и професионално развитие, и по този начин го обезценяват и правят да изглежда безполезно.

Този проблем е по-ярко изразен в бедните общини и домакинства, където ниските хоризонти, липсата на перспективи и на добри примери обричат децата на отпадане от училище още в 6-7 клас. Последствията са асоциално поведение, безработица и бедност.

Професионална ориентация рядко се предлага на българските ученици, а още по-рядко на по-малките. Държавните програми се занимават с проблема постфактум и често са насочени към младежи в гимназиален курс или такива, които вече са отпаднали от училище.

Цели на програмата:
Програма „С поглед в бъдещето -  училището има смисъл“ има за цел да разработи методология и инструмент за задържане на децата в училище чрез повишаване на мотивацията им за учене и придаване на практическа стойност на наученото в час. Работим с две училища-партньори - СУ „Христо Смирненски“ в гр. Брезово и СУ „Георги Бенковски“ в гр. Тетевен.

Програмата представлява доброволна и дългосрочна работа на деца в шести  клас с професионалисти от местната общност. Посещенията при професионалиста се провеждат заедно с учител, който преподава предмет от съответната научна област. Работата на учителя е да свърже практическите занимания с учебния материал.

В сферата на образованието, приобщаването включва изграждането на връзки между училищата и заобикалящите ги общности. Много професионалисти са готови да инвестират в мотивацията на децата да продължат образованието си и да подпомогнат изграждането на една жизнена и активна местна общност.

И както често ни казват: „Никой не ни пречи да променяме на местно ниво“, затова с натрупаните теренни знания и работещи практики ще създадем платформа, която да помага на училищата и местните предприемачи и професионалисти да обединят усилията си в мотивацията на децата да успяват.
Форма за заявяване интерес

Здравейте, с попълването на този формуляр Вие заявявате интереса си към Програма „Училището има смисъл“. Формулярът не е обвързващ за никоя от страните. Център за приобщаващо образование си запазва правото да се свърже със записалите се за допълнителна информация.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ