Програма „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“

Програма „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“
Период на реализация:  Януари 2016 г. –  Декември 2019 г.
Финансираща организация: VELUX FONDEN, Дания

Контекст на Програмата - около 12% от българските ученици отпадат от училище още между 9 и 12 годишна възраст. Основните причини са бедността, обучителните трудности и разочарованието. Мотивацията на децата да продължат обучението си е ниска. Често те не виждат връзката между училището и професионалната си реализация, нито как училището ще им осигури по-добър живот. Учители и ученици гледат на училищното образование като на самоцел, а не като важна стъпка към личностно и професионално развитие, и по този начин го обезценяват и правят да изглежда безполезно.

Този проблем е по-ярко изразен в бедните общини и домакинства, където ниските хоризонти, липсата на перспективи и на добри примери обричат децата на отпадане от училище още в 6-7 клас. Последствията са асоциално поведение, безработица и бедност.

Професионална ориентация рядко се предлага на българските ученици, а още по-рядко на по-малките. Държавните програми се занимават с проблема постфактум и често са насочени към младежи в гимназиален курс или такива, които вече са отпаднали от училище.

Какво правим - разработваме и прилагаме методология и инструменти за задържане на децата в училище чрез повишаване на мотивацията им за учене и придаване на практическа стойност на наученото в час. Работим с две училища-партньори - СУ „Христо Смирненски“ в гр. Брезово и СУ „Георги Бенковски“ в гр. Тетевен.

Как - като ангажираме по-широката общност – от родители, учители, образователни институции, местни професионалисти и големи предприятия и институции да поемат споделена отговорност за прехвърляне на мост между училището и професионалния живот на децата.

Защо - в сферата на образованието, приобщаването включва изграждането на връзки между училищата и заобикалящите ги общности. Много професионалисти са готови да инвестират в мотивацията на децата да продължат образованието си и да подпомогнат изграждането на една жизнена и активна местна общност. 

И както често ни казват: „Никой не ни пречи да променяме на местно ниво“, затова с натрупаните теренни знания и работещи практики ще създадем платформа, която да помага на училищата и местните предприемачи и професионалисти да обединят усилията си в мотивацията на децата да успяват.

Резултати след първата година работа на терен
 • 70% от децата заявяват, че училището е станало по-интересно за тях вследствие на работата си по Програмата.
 • 27% са променили мечтите си вследствие на участието си в Програмата.
 • 50% са увеличили знанията си по предметите, свързани с участието си в Програмата.
 • С 69% се е увеличила готовността на професионалистите да отделят собствени средства за продължаване на Програмата вследствие на едногодишната им работа с децата.
 • С 20% са намалели отсъствията на децата в сравнения с броя отсъствия на същите деца предходната година.
 • С 20% са се увеличили родителите, които смятат, че е добре детето им да изготви отсега план за живота си.
 • С 9% са се увеличили родителите, които търсят индивидуален контакт с училището.
 • С 13,5% са се увеличили учителите, които търсят личен контакт с родителите.

Междинна оценка за Програмата на външен за организацията експерт:
 • Програмата засилва потенциала на училището да привлича за общи дейности местните общности; на учителите да обогатят педагогическите си умения и да проявят лидерски качества; на родителите да изоставят затвореността си и да се включат по-активно в обучението на децата си; на децата да следват мечтите си и да правят осъзнати и информирани избори. 
 • Програмата развива нагласа и умения за гражданско поведение в училищната среда.
 • Програмата насочва участниците в нея към преодоляване на предизвикателствата, нагласите и поведението, което води до застой във всяка от групите. Тя предизвиква инерцията, пасивността, затвореността, безразличието, конформизма и страха.
 • До този момент Програмата е показала резултати, които я правят подходяща за развитие в по-голям мащаб. Окончателните данни и техният анализ ще покажат конкретните стъпки за бъдещото ѝ развитие.

Бъдещето - като организация, посветена на грижата за образованието на децата и виждайки положителния ефект от Програмата, започваме да увеличаваме броя на училищата. За целта, имаме нужда от отдадени партньори, които вярват, че това, което правим има дългосрочен ефект и смисъл както за децата, така и за обществото като цяло.
Форма за заявяване интерес

Здравейте, с попълването на този формуляр Вие заявявате интереса си към Програма „Училището има смисъл“. Формулярът не е обвързващ за никоя от страните. Център за приобщаващо образование си запазва правото да се свърже със записалите се за допълнителна информация.

Последни новини

новини от сайта Приобщи.се

Училището има смисъл

Училището има смисъл е нашата най-амбициозна кауза. Поставили сме си за цел 100 училища да бъдат част от нея през 2025 г., защото това е кауза, която кара училището отново да оживее в сърцата на децата и да придобие конкретен смисъл специално за тях.

Училището има смисъл създава мост между училището, местната общност и подкрепящата бизнес среда, така че ежедневно преминавайки по него децата да интегрират знания, вдъхновение и предизвикателства и да открият своето място и принос към света.

Училището има смисъл мотивира децата да открият себе си, да се размечтаят къде искат да стигнат, а ние, хората около тях – учители, професионалисти, ментори и родители да им помогнем да начертаят своя път до там.

 

ОЩЕ